Headteacher’s Newsletter & Hale News

 

Headteacher’s Newsletter 

16th March, 2018

2017 Newsletter – Spring Edition     

Hale News – Winter 2017

  Ofsted Letter March 2016

11231

Headteacher’s Letter Archives Hale News Archives
March
9th March, 2018                                                        2nd March, 2018
February
    23rd February, 2018
   9th February 2018                                           2nd February, 2018
January
  26th January, 2018
 19th January, 2018                                           12th January, 201
December
 20th December, 2017                                             15th December, 2017  8th December, 2017                                                 1st December, 2017
November    Hale News – Summer 2016   
    24th November, 2017                                    17th November, 2017
    10th November, 2017                                             3rd November, 2017   Hale News – Winter 2016  
October
   20th October, 2017                                               13th October, 2017    
   6th October, 2017
September
   29th September 2017                                  22nd September, 2017
  15th September, 2017                                       8th September, 2017
July
     21st July, 2017
     14th July, 2017                                                           7th July, 2017
June
         30th June, 2017                                                        23rd June, 2017
         16th June, 2017                                                         9th June, 2017
May
    26th May, 2017                                                               19th May, 2017
  12th May, 2017                                                                    5th May, 2017
April
28th April, 2017
March
31st March, 2017
   24th March, 2017                                                         17th March, 2017
  10th March, 2017                                                            3rd March, 2017
February
 24th February, 2017

 10th February, 2017                                         3rd February, 2017

January
 27th January, 2017                                    20th January, 2017
13th January, 2017
December
16th December, 2016
 9th December, 2016                                                1st December 2016
November
25th November, 2016                                         18th November 2016

11th November 2016                                         4th November 2016

October
   21st October, 2016
 14th October 2016                                     7th October, 2016        
September
 30th September, 2016                                      23rd September, 2016                                   

16th September 2016                                       9th September 2016 

July  Hale News – Christmas 2015     
       22nd July 2016                                                15th July 2016    
      8th July 2016                                                   1st July 2016      
June
   24th June 2016  
   17th June 2016                                                  10th June 2016
May
27th May 2016                                         20th May 2016
  13th May 2016                                      6th May 2016
April
   29th April 2016                                  22nd April 2016 
March Hale News – Summer 2015
24th March 2016    18th March 2016 Hale News – Christmas 2014
11th March 2016     4th March 2016
February
26th February 2016  
12th February 2016      5th February 2016
January
29th January 2016      22nd January 2016
15th January 2016      8th January 2016
December
17th December 2015
11th December 2015      4th December 2015
November
20th November 2015      27th November 2015
13th November 2015      6th November 2015
October
16th October 2015        23rd October 2015
9th October 2015          2nd October 2015
September
25th September 2015         18th September 2015
11th September 2015         4th September 2015